Warunki gwarancji producenta Northmace & Hendon

4.1 Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Producent gwarantuje, że towar jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres podany na cenniku Sprzedającego (okres rozpoczyna się od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego. W przypadku braku okresu gwaranci na cenniku Sprzedającego, okres gwarancji wynosi 3 miesiące, począwszy od daty wystawienia faktury.

4.2 Gwarancja udzielona przez Producenta, z zastrzeżeniem następujących warunków:

4.2.1 Kupujący musi powiadomić pisemnie (opisując wszystkie szczegóły dotyczące domniemanego naruszenia) sprzedawcę dołączając fakturę zakupu w odpowiednim czasie, o którym mowa w punkcie 4. 1; 

4.2.2 Kupujący musi udzielić czasu na zbadanie przez Producenta każdego domniemanego naruszenia gwarancji, oraz na prośbę Producenta niezwłocznie przesłać na własny koszt do siedziby Producenta uszkodzony towar, który jest przedmiotem zarzucanego naruszenia (wraz z opakowaniem). Siedziba producenta do wysyłki uszkodzonego towaru znajduje się pod adresem:

Northmace-Hendon Limited

Technical Department

Northmace House, Viaduct Road,
Cardiff, CF15 9XF, UK

Tel. no:+44 (0)29 2081 5200

4.2.3 podlega warunkom pkt. 4.3 Producent oraz Sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek wady lub szkody wynikającej z normalnego zużycia, używaniu sprzętu poza miejscem przeznaczenia( poza sypialnią hotelu lub hotelową łazienką), umyślnego lub przypadkowego uszkodzenia, zaniedbania Kupującego, nietypowych warunków pracy, nieprzestrzegania instrukcji Producenta (ustne lub na piśmie), niewłaściwego obchodzenia się z towarami, wady wzorów lub instrukcji dostarczonych przez kupującego, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą lub adaptacją lub modyfikacją lub zaniedbaniem lub regulacją lub naprawą towaru bez uprzedniej zgody Sprzedającego ; 

4.2.4 Producent i Sprzedający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeżeli Kupujący zwleka z wypełnianiem warunków gwaranci;

4.2.5 Powyższa gwarancja nie obejmuje części, materiałów lub urządzeń, które nie zostały wyprodukowane przez Producenta;

4.2.6 Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności na podstawie powyższej gwarancji, jeśli nabywca korzystania z uszkodzonych towarów po zgłoszeniu opisanym w pkt. 4.2.1; 

4.2.7 Powyższa gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub strat spowodowanych transportem lub do jakichkolwiek towarów lub ich części, które mają naturalny ograniczony czas użytkowania, w tym do baterii, elementów, pokrowców na deskę do prasowania i żelazek.

4.3 W przypadku, gdy Producent jest przekonany, że domniemane naruszenie gwarancji nastąpiło zgodnie z pkt. 4.1 Producent wymieni lub naprawi w rozsądnym terminie wadliwy towar. Z zastrzeżeniem przewidzianym w tym stanie Producent oraz Sprzedawca nie ponoszą żadnej innej odpowiedzialności wobec Kupującego jakiejkolwiek natury za naruszenie gwarancji określonej w warunkach 4.1. 

4.4 Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie określonych w Umowie, wszelkie gwarancje, warunki i inne zasady wynikające z ustawy lub prawa zwyczajowego są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

4.5 Z zastrzeżeniem warunku 4.3 Producent i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności wobec Kupującego w jakikolwiek sposób za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne (z których wszystkie trzy warunki obejmują, ale nie wyłącznie czyste straty ekonomiczne, utratę zysków, straty w działalności, wyczerpania wartości firmy i jak strata) niezależnie od przyczyny (w tym w wyniku niedbalstwa), które powstają w wyniku lub w związku z dostawą lub niedostarczenie towarów lub ich użytku lub odsprzedaży przez nabywcę.

4.6 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że towary spełniają wszystkie normy i odpowiednie przepisy obowiązujące na terytorium, w którym będą używane i że towary są instalowane przez odpowiednio wyszkolone i kompetentne osoby.

4.7 Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za likwidację, odzysk i ponowne użycie jakichkolwiek towarów lub produktów zawierających produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, bez ograniczeń, wszelkie towary dostarczone w ramach Umowy i wszelkich towarów, do których dyrektywa o Odpadach elektrycznych i (lub dowolny przepisy wykonawcze tej dyrektywy) dotyczy i Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty poniesione w związku z tym.